"Lietuvos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje: 2000-2002"

Europos integracijos studijų centras yra išleidęs leidinius, apžvelgiančius Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykių raidą nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d. Šią tradiciją yra tikslinga tęsti ir toliau - svarbu aprašyti svarbiausius Lietuvos integracijos į ES įvykius. 
Vienu ryškiausiu įvykiu 2002 m. buvo derybų dėl narystės ES pabaiga. Oficialiai patvirtinti derybų rezultatai, Lietuvai tapus ES nare, turės įtakos kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimui ir ūkinei veiklai, todėl yra svarbu išsamiai apžvelgti viso derybų proceso eigą nuo 2000 iki 2002 m. ir šią informaciją pateikti viename leidinyje. 

Leidinio tikslas - parengti Lietuvos derybų dėl narystės ES 2000 - 2002 m. apžvalgą, pateikiant pagrindinių faktų suvestinę, Lietuvos derybų pozicijas, svarbiausius dokumentus bei oficialių pareigūnų pareiškimus.

Leidinio struktūra, turinys:

I. Įžanginis žodis;

II. 1995 - 2002 m. Lietuvos integracija į ES: derybų dėl narystės (svarbiausiųjų įvykių ir faktų chronologija);

III. Lietuvos derybų dėl narystės ES 2000 - 2002 m. apžvalga:
1. Apžvalginis straipsnis (išsamesnis IV dalies struktūros pristatymas ir įvadas į derybas: derybų metodas, formatas, pagrindiniai derybų etapai, veikėjai, problemos):
1.1. derybų chronologija: pagrindinių faktų, datų, įvykių suvestinė;
1.2. derybų dinamika (derybų skyrių "uždarymo" chronologija - lentelė);
1.3. derybų pozicijų apžvalga (pozicijos santrauka bei pagrindinės problemos);
1.4. prašytų ir gautų pereinamųjų laikotarpių sąrašai.

2. Derybas reglamentuojantys dokumentai
2.1 LR Vyriausybės dokumentai:
- LR Vyriausybės nutarimas dėl Pasirengimo deryboms delegacijos sudarymo;
- LR Vyriausybės nutarimas dėl derybų pozicijų rengimo tvarkos;
- LR Vyriausybės nutarimas dėl LR Derybų delegacijos sudarymo (reorganizavimo);
- derybų delegacijos organizacinė schema (personalinė sudėtis).

2.2 Derybų delegacijos dokumentai
- derybų delegacijos veiklos ataskaitos (2000 m. vasario-gruodžio V. Ušacko atskaita ir vyr.derybininko memorandumas, kt.; 2001 m. I p., 2001 m., 2002 m. I p., 2002 m.);
- derybų delegacijos protokolai;
3.2.1 svarbesni Vyriausybės Europos integracijos komisijos sprendimai dėl derybų.

2.3. Stojimo konferencijos dokumentai
- ministro A. Saudargo derybų pradžios pareiškimas;
- delegacijos vadovo, užsienio reikalų ministro kalbos Stojimo konferencijoje;
- stojimo konferencijos protokolai (keli svarbesni pavyzdžiai, tokie kaip baigiant derybas dėl regioninės politikos ir Ignalinos AE).

3. Derybų rezultatus apibūdinantys dokumentai:
- Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimui pateiktas finansinis paketas (horizontaliai visoms šalims kandidatėms ir individualiai Lietuvai);
- Stojimo konferencijos galutinis dokumentas (2002 12 13);
- Stojimo sutarties svarbiausios dalys (protokolai dėl (1) IAE ir (2) Kaliningrado tranzito; (3) vienašalė deklaracija dėl NEAFC; (4) kartu su kitomis kandidatėmis daugiašalė deklaracija dėl saugiklių);
- Apibendrintas rezultatų pristatymas (skaičiai, faktai).

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2003, 503 [1] p.