"Europos Sąjungos sprendimų koordinavimas Lietuvoje" / Bacevičiūtė G., Kalonaitis R., Pranevičius J.

Vienas iš svarbiausių sėkmingo Lietuvos dalyvavimo ES institucijų veikloje elementų yra tinkamo vidinio ES sprendimų koordinavimo mechanizmo sukūrimas. ES institucijų veiklos ypatumai ir sprendimų svarba, visų pirma Taryboje (kur susitinka šalių narių atstovai) skatina reorganizuoti ES reikalų koordinavimą Lietuvoje. Pasirašius Stojimo į ES sutartį (planuojama, kad 2003 metų pirmoje pusėje) Lietuvos atstovai bus pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti ES Ministrų Tarybos veikloje. Tuo pačiu, nebeliks dabartinio derybų koordinavimo mechanizmo. Iki to laiko būtina nuspręsti, koks vidinis koordinavimo mechanizmas geriausiai atitiktų Lietuvos poreikius.

Leidinio tikslas:
Išanalizuoti ES valstybių ES klausimų koordinavimo patirtį, esamą Lietuvos teisinę bazę, reglamentuojančią už ES klausimus atsakingų institucijų sąveiką bei pasiūlyti optimalią ES sprendimų koordinavimo sistemą Lietuvoje. 

Uždaviniai:
1. Glaustai aprašyti ES institucijų sprendimų priėmimo mechanizmą (remiantis studija "Lietuvos atstovavimo ES institucijose poreikiai ir poveikis valstybės tarnybai").
2. Išanalizuoti kai kurių ES šalių narių ir, reikalui esant, šalių kandidačių ES sprendimų koordinavimo modelius, atkreipiant dėmesį į:
a. ES sprendimų koordinavimo modelio ištakas;
b. ES sprendimų koordinavimo modelio esmę;
c. ES sprendimų priėmimo tvarką; 
 d. Nacionalinių parlamentų vaidmenį;
e. ES dokumentų cirkuliavimo patirtį 
3. Išanalizuoti esamą Lietuvos teisinę bazę, reglamentuojančia už ES klausimus atsakingų institucijų sąveiką, atkreipiant dėmesį į:
a. Prezidento bei Vyriausybės vaidmenį ES sprendimuose;
b. LR Seimo vaidmenį ES sprendimuose;
c. Derybų koordinavimo mechanizmo patirtį (URM, Europos Komiteto prie LRV ir Europos Teisės Departamento prie LRV, šakinių žinybų sąveiką);
d. ES sprendimų priėmimo sistemą 
4. Pasiūlyti optimalią ES sprendimų koordinavimo sistemą Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į galimą:
a. Prezidento bei Vyriausybės vaidmenį ES klausimuose;
b. LR Seimo vaidmenį ES klausimuose 
c. ES dokumentų cirkuliavimo tvarką Lietuvoje
d. ES sprendimų koordinavimo sistemą
e. ES sprendimų priėmimo sistemą

TURINYS

SANTRAUKA IR IŠVADOS 5
EUROPOS SĄJUNGOS SPRENDIMŲ KOORDINAVIMAS LIETUVOJE 15
ĮVADAS - ES SPRENDIMŲ ESMĖ IR TURINYS 16
1. ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMO CIKLAS BRIUSELYJE 17
1.1. Sprendimų priėmimo procedūros ES Taryboje 24
1.2. Sprendimų priėmimo procedūros Europos Parlamente 26
2. ES TEISINĖ BAZĖ, REGULIUOJANTI SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ 28
3. ES INSTITUCIJŲ ROLĖ, PRIIMANT SPRENDIMUS 30
3.1. Komisija 30
3.2. Europos Parlamentas 31
3.3. ES Taryba 31
4. ŠALIŲ-NARIŲ ROLĖ IR SĄVEIKA SU ES INSTITUCIJOMIS, PRIIMANT SPRENDIMUS 32
5. DOKUMENTŲ JUDĖJIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE 34
6. SLAPTŲ DOKUMENTŲ JUDĖJIMO YPATYBĖS 37
7. SPRENDIMŲ KOORDINAVIMO PROBLEMA 37
8. ES SPRENDIMŲ KOORDINAVIMO PATIRTIS ES ŠALYSE-NARĖSE 41
8.1. ES sprendimų koordinavimo sistemos šalyse narėse 42
8.1.1. Airija 42
8.1.2. Austrija 43
8.1.3. Belgija 43
8.1.4. Graikija 44
8.1.5. Ispanija 44
8.1.6. Italija 47
8.1.7. Jungtinė Karalystė 47
8.1.8. Liuksemburgas 48
8.1.9. Nyderlandai 49
8.1.10. Portugalija 51
8.1.11. Prancūzija 51
8.1.12. Vokietija 52
8.1.13. Suomija 53
8.1.14. Švedija 59
8.1.15. Danija 61
8.2. Parlamentų dalyvavimas ES sprendimų priėmime nacionaliniame lygmenyje 68
8.2.1. ES dokumentų gavimas 69
8.2.2. Derybinio mandato Vyriausybei suteikimas 70
8.2.3. Vidiniai parlamentų veiklos ypatumai 70
8.3. ES sprendimų koordinavimo modelių šalyse narėse apibendrinimas ir išvados 70
9. LIETUVOS TEISINĖ BAZĖ, TAIKYTINA ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI LIETUVOJE 73
9.1. LR institucijų funkcijos, pagal LR Konstituciją ir kitus teisės aktus 73
9.1.1. Pagrindinės LR Prezidento funkcijos: 73
9.1.2. Pagrindinės LR Seimo funkcijos: 74
9.1.2.1. LRS Europos reikalų komitetas 74
9.1.3. Pagrindinės LR Vyriausybės funkcijos: 75
9.1.4. Kitų institucijų (ir jų padalinių), labiausiai įtrauktų į ES reikalų koordinavimą, funkcijos ir uždaviniai 75
9.1.4.1. Užsienio reikalų ministerijos Europos integracijos departamentas 75
9.1.4.2. Europos komitetas prie LRV 76
9.1.4.3. Europos teisės departamentas prie LRV 76
9.2. Kiti instituciniai dariniai, įtraukti į ES reikalų koordinavimą 77
9.2.1. Vyriausybinė Europos integracijos komisija 77
9.2.2. Derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacija 78
9.3. Teisės aktų priėmimo procedūra 79
9.3.1. Įstatymai 79
9.3.2. Tarptautinės sutartys 80
9.3.3. LRV nutarimai 80
9.3.4. Ministro Pirmininko potvarkiai 81
9.3.5. Ministrų įsakymai 81
10. KOORDINAVIMO IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMO BEI SKIRSTYMO POREIKIAI PRIIMANT ES SPRENDIMUS LIETUVOJE 83
11. LIETUVOS INSTITUCIJŲ SĄVEIKA IR VAIDMUO BŪSIMOJE ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROJE LIETUVOJE 84
11.1. Prezidento vaidmuo 84
11.2. Seimo vaidmuo 85
11.3. Vyriausybės vaidmuo 86
11.4. URM vaidmuo 86
11.5. ES dokumentų registravimo ir paskirstymo centras 87
11.6. Europos komiteto vaidmuo 88
11.7. Europos teisės departamento prie LR vyriausybės vaidmuo 88
12. ES SPRENDIMŲ KOORDINAVIMO LIETUVOJE ELEMENTAI SANTYKYJE SU ES TARYBOS DARBO TAISYKLĖMIS 89
13. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SISTEMOS BŪTINIEJI ELEMENTAI 92
14. OPTIMALAUS MODELIO APRAŠYMAS BEI POLITINIAI IR ADMINISTRACINIAI SPRENDIMAI, REIKALINGI JO ĮGYVENDINIMUI 95
STUDIJOS PRIEDAS 99
Galimos papildomos išlaidos, kuriant ES sprendimų koordinavimo sistemą Lietuvoje 99
 

Studijos parengimą ir išleidimą finansavo LR URM.

Vilnius: EISC, 2002, 101 p.