2012 08 23 - Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems euro-integraciniams procesams: parama pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo skatinimui ir socialinės bei religinės įtampos mažinimui Kryme

Tęsiant ankstesniais metais sekmingai įgyvendintas veiklas Ukrainoje bei, remiantis įgyta patirtimi, projektas numato suteikti paramą Ukrainos euro-integraciniams siekiams: pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo skatinimui bei socialinės bei religinės įtampos mažinimui Krymo Autonominėje Respublikoje.

Remiant Ukrainos piletinę visuomenę, bus siekiama aktyvizuoti politiškai neangažuotas demokratinės pakraipos visuomenines organizacijas, darančias įtaką vietos politikai ir politikams, formuojančias vietos bendrąją visuomenės nuomonę regione ekonominiais, socialiniais, politiniais, saugumo,  ekologijos ir kitais klausimais, formuojančiomis vietos visuomenės tikslus ir vertybes, o taip pat galinčiomis būti visuomenės kontrolės instrumentu (think tanks centrai). Jų pagrindu Lvove bus pravesta Apskritojo stalo diskusija, skirta Ukrainos perspektyvoms ir problemoms Europos Sąjungoje aptarti, į kurią bus pakviesti žymūs Lietuvos ir Ukrainos politikai ir visuomenės veikėjai.

Siekiant skatinti Ukrainos moterų socialinį ir politinį aktyvumą bei verslumą, bus toliau tęsiami vietos moterų mokymai  Donecke, suteikiant joms teorinių ir praktinių žinių apie nuosavo verslo kūrimą, o taip pat apie galimybes aktyviai dalyvauti vietos politiniame gyvenime ir  savivaldoje. Bus atrinktos moterų organizacijų 4 lyderės, kurios atvyks į Lietuvą, susipažins su Lietuvos įdirbiu skatinant moterų socialinį aktyvumą bei įgis praktinių žinių, kurių pagrindu vėliau bus surengti moterų mokymai Donecke.

Siekiant mažinti socialinės, etnines bei religinės įtampas Kryme bus surengta televizijos laida, skirta euro-integracinėms bei istorinėms temoms, kurios iki šiol Krymo visuomenės tarpe  laikomos ginčytinomis, nevienareikšmiškomis, o dažnai ir sulaukia negatyvios reakcijos. TV laidos metu bus surengta Lietuvos ir vietos ekspertų diskusija, kurioje galės dalyvauti ir vietos visuomenės atstovai. Dialogo būdu bus stengiamasi ieškoti kompromisinių problemų sprendimo būdų, rasti tarpusavio supratimą ir skatinti šalių bendradarbiavimą.

Projekto eigoje bus stengiamasi maksimaliai informuoti visuomenę apie projekto tikslus, vykdomas veiklas ir rezultatus.

2012 m. projektas yra sudėtinė Vykdytojo 2011-2013 m. įgyvendinamos programos  „Europos integracijos studijų centro filialai Lvove ir Donecke: parama Ukrainos siekiams integruotis į europinę erdvę ir vystyti Lietuvos ir Ukrainos partnerinį bendradarbiavimą“ dalis.

Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.